Regulamin korzystania z serwisu

Art. 1
[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady korzystania z serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem https://www.books4business.pl (zwanego dalej „Serwisem”), prowadzonego przez spółkę Simply4net sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zwani dalej „Simply4net”).
 2. Administratorem Serwisu jest Simply4net, którego siedziba mieści się w Poznaniu, przy ul. Szelągowskiej 49, 61-626 Poznań. Użytkownik może się skontaktować z Simply4net m.in. poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres hello@books4business.pl.
 3. Użytkownikiem jest każda osoba, która wyświetla lub w inny sposób korzysta z materiałów zamieszczonych w Serwisie, a w szczególności przekazuje Simply4net swoje dane osobowe, m.in. w celu zapisania się do Newslettera. W przypadku, gdy Regulamin przewiduje określone uprawnienia lub zobowiązania wobec Użytkownika będącego konsumentem uznaje się, że dotyczy to Użytkownika będącego osobą fizyczną dokonującą czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Treści dostępne w Serwisie mają charakter informacyjny, mogą również zawierać treści o charakterze marketingowym, jak również informacje produktowe, a także informacje na temat usług lub produktów świadczonych przez podmioty trzecie, niezależne od Simply4net.

Art. 2
[Korzystanie z Serwisu]

 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 2. Przekazując swoje dane osobowe (takie jak np. adres e-mail) Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie ich przez Simply4net do celów określonych w tej zgodzie. W szczególności oznacza to, że podając swój adres e-mail Użytkownikowi umożliwia się otrzymywanie informacji na temat nowości w Serwisie, informacji marketingowych świadczonych przez Simply4net lub przez podmioty z którymi Simply4net współpracuje. Zgoda na otrzymywanie Newslettera wyrażona jest na czas nieokreślony, do momentu jej odwołania przez Użytkownika.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych, sprostowania, zmiany, żądania ograniczenia przetwarzania, dostępu do tych danych, jak również prawo do bycia zapomnianym (w przypadku cofnięcia zgody).
 4. Jeżeli Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania Newslettera, powinien podawać swoje prawidłowe dane na które będzie wysyłany Newsletter, a w przypadku ich zmiany, powinien o tym stosownie poinformować Simply4net. 5.
 5. W przypadku gdy Użytkownik będzie miał możliwość zamieszczać treści w Serwisie, np. w postaci komentarzy do artykułów lub recenzji, zabrania się zamieszczania treści bezprawnych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, erotycznych, pornograficznych, profanujących, gorszących lub w inny sposób naruszających przepisy prawa i zasady społeczne, w tym zasady netykiety, a także zamieszczania treści, co do których Użytkownik nie posiada uprawnienia do ich rozpowszechniania w sieci Internet.
 6. Zabrania się korzystania z programów (botów) generujących masowe zapytania do Serwisu, co może zostać potraktowane jako próba przeprowadzenia ataku DoS (Denial of Service).
 7. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia potrafiącego nawiązać połączenie z siecią Internet z zainstalowanym oprogramowaniem do przeglądania zasobów tej sieci (jak przeglądarka internetowa). Urządzenie musi być połączone z siecią Internet. Dla zachowania bezpieczeństwa Użytkownika istotne jest korzystanie z aktualnych wersji oprogramowania zainstalowanego na tym urządzeniu, w szczególności pakietów zabezpieczających.
 8. Simply4net nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu lub jego nieprawidłowe funkcjonowanie spowodowane w szczególności: a) specyfiką funkcjonowania sieci Internet, w szczególności przerwami lub opóźnieniami transmisji, b) mechanizmami zarządzania ruchem stosowanymi przez dostawców sieci Internet, c) innymi aspektami technicznymi, na które Simply4net nie ma wpływu mimo dochowania należytej staranności.

Art. 3
[Prawa autorskie]

 1. Wszystkie nazwy oraz znaki handlowe i towarowe przysługują właściwym podmiotom uprawnionym i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji tych podmiotów, ich produktów lub usług.
 2. Simply4net ma prawo umieszczać materiały znajdujące się w Serwisie. Simply4net nie wyraża zgody na ich zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie zarówno w całości, jak i w części, bez pisemnej zgody.
 3. Celem umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu, Simply4net udziela Użytkownikowi niezbywalnej licencji na wyświetlanie materiałów zamieszczonych w Serwisie, które go tworzą na jego urządzeniu końcowym.

Art. 4
[Postępowanie reklamacyjne i odstąpienie od umowy]

 1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Serwisu, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym Simply4net, określając m.in. rodzaj i czas zaistnienia nieprawidłowości oraz swoje dane kontaktowe.
 2. Simply4net rozpatrzy zgłoszenie o którym mowa w ust. 1 w możliwie jak najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego zgłoszenia. Reklamacje składane przez konsumentów zostaną rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi konsumentów. Konsument ma prawo skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania powstałego sporu i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów udostępnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swojej stronie internetowej www.uokik.gov.pl. Konsumentowi przysługuje też prawo złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, która umożliwia znalezienie właściwego podmiotu zajmującego się rozwiązaniem sporu.
 3. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (przekazania swoich danych osobowych).

Art. 5
[Postanowienia końcowe]

 1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z Serwisem będą rozwiązywane w drodze prowadzonych w dobrej wierze negocjacji między Simply4net a Użytkownikiem. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór może zostać rozpoznany przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Simply4net znajdującej się w Poznaniu (gdy Użytkownik nie jest konsumentem) lub właściwy miejscowo i rzeczowo dla rozstrzygnięcia tego sporu (gdy Użytkownik jest konsumentem).
 2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wszelkie uwagi, opinie, informacje lub sugestie dotyczące Serwisu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: hello@books4business.pl
 4. W celu uniknięcia wątpliwości naszą intencją nie jest ograniczenie żadnych uprawnień przysługujących konsumentowi, na podstawie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W razie wystąpienia sprzeczności, zastosowanie mają ogólne przepisy określające sytuację prawną konsumenta.
 5. W przypadku gdy któreś postanowienie Regulaminu zostanie uznanie za nieważne lub nieskuteczne pozostałe postanowienia zachowują swoją ważność i skuteczność. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom zakwestionowanego postanowienia i całego Regulaminu.
 6. Z aktualną wersją Regulaminu i Polityki Prywatności można zapoznać się na stronie Serwisu. Zostaną one również wysłane Użytkownikowi w przypadku jego akceptacji, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. W przypadku zmiany Regulaminu i Polityki Prywatności Użytkownik zostanie odpowiednio poinformowany o tym fakcie z wyprzedzeniem a także otrzyma informacje o możliwości odstąpienia od akceptacji zmienionego Regulaminu do chwili wejścia zmian w życie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.